Emoted Malware

Emotet Malware ตัวร้าย ตัวอันตราย

June 16, 2020 admin 0

Emotet เป็น มัลแวร์ประเภทหนึ่งที่จะเน้นในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลทางธนาคาร ผู้ที่มีการนำมัลแวร์ตัวนี้มาแพร่มักจะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลในด้านการเงิน ซึ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมาก ยิ่งในบุคคลที่มีการทำธุรกิจต่าง ๆที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้งาน Application ของทางธนาคารในการทำธุรกรรมต่าง ๆบ่อยครั้ง โดยที่ Hacker จะทำการแพร่กระจาย Emotet Malware ตัวนี้ผ่านทางสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi จึงมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินไปได้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเข้าใช้งาน Application ของทางธนาคาร ถึงแม้ว่า Application ของทางธนาคารนั้นจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาเป็นอย่างมาก แต่หากผู้ใช้งานมีการเชื่อมต่อโดยผ่านสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi […]