“ติวเตอร์สอนหนังสือ” …ธุรกิจที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในช่องทางออนไลน์

เนื่องด้วยมาตรการการควบคุมความเสี่ยงติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจ ติวเตอร์สอนหนังสือ ไม่ว่าจะสอนเด็กนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย    กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัย  และกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้  เมื่ออยู่ในช่วงที่ไม่สามารถไปศึกษาหาความรู้จากสถานประกอบการด้านติวเตอร์โดยตรง  การใช้ช่องทางออนไลน์จึงเป็นทางเลือกในการสร้างธุรกิจอีกช่องทาง  เนื่องด้วยเป็นช่องทางที่ง่าย  สะดวก  อยู่บ้านก็เรียน  ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา

ติวเตอร์สอนหนังสือ

ธุรกิจ ติวเตอร์สอนหนังสือ ที่กำลังมาแรงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้

การพัฒนาด้านธุรกิจติวเตอร์ออนไลน์จะอยู่ที่ตัวผู้สอนถนัดด้านไหน  ไม่ว่าจะด้านวิชาการด้านกีฬาและด้านอบรมวิชาชีพที่มีเพิ่มขึ้น   และจะเน้นไปสอนในช่องทางใด  ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งติวเตอร์ด้านอบรมวิชาหรือติวเตอร์ด้านสอนโดยตรง  ในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดจะมีการสอนในเว็บไซต์  เช่น  Opendurian  จะเป็นการสอนด้านวิชาการ

ไม่ว่าจะติวสอบเก็บคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย  รวมถึงการติวสอบสำหรับคนวัยทำงาน Nine100 จะเหมาะสำหรับติวสอบราชการมากกว่า  ไม่ว่าจะติวสอบเข้ายศประทวนหรือยศสัญญาบัตร  Bebefitroutine  เป็นการสอนออกกำลังกายโดยสอนผ่านเว็บไซต์  มี  Facebook  Group  เพื่อเข้าไปทิ้งคำถามและส่งการบ้านในคอร์ส และติวเตอร์สอนออนไลน์ในช่องทางอื่นๆล้วนสามารถเป็นธุรกิจที่ดี  ตอบโจทย์ในกลุ่มที่ไม่ชอบวุ่นวายกับใคร เน้นการจัดการตัวเองได้ส่วนใหญ่ 

ส่วนติวเตอร์ที่สอนในช่องทาง ข่าวเทคโนโลยี Video  Call จะเป็นการสอนที่เน้นความเป็น  Real  Time  เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ซักถามติวเตอร์ที่สอนในช่องทางนั้นได้ทันที  “แอลจี” ที่อาจจะไม่วางจำหน่ายโทรศัพท์แบบพับได้แล้ว การสอนในช่องทางนี้เหมาะสำหรับคนที่ขาดความเข้าใจในสกิลนั้นจริงๆ  เช่น  ธุรกิจการสอนคอร์สยิงแอดในเฟซบุ๊ค  ซึ่งจะเน้นให้เห็นภาพ สามารถซักถามว่าต้องทำแบบไหน 

ติวเตอร์สอนหนังสือ

ธุรกิจการสอนเทรดหุ้น  ซึ่งใครที่เล่นหุ้นไม่เป็นควรมีพื้นฐานอย่างมาก  และควรมีการซักถามโดยตรงจากผู้สอน  การสอนร้องเพลงซึ่งสามารถปรับเทคนิคการร้องเบื้องต้นให้เรียนรู้ง่ายตั้งแต่ที่บ้าน  การสอนด้านกีฬาเฉพาะทางก็ควรเป็นการสอนที่ปูพื้นฐานความเข้าใจ   โดยเฉพาะเข้าใจทักษะกีฬาพื้นฐาน  เข้าใจกติกาเบื้องต้น  เพื่อที่จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง  การสอนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติก็ยังใช้ช่องทาง  Video  Call  ในช่องทาง  Zoom  เพื่อที่ผู้เรียนจะได้กล้าถาม  ผิดถูกจะได้แก้ไขอย่างท่วงที  และการสอนในวิชาอื่นๆ  ตามที่ติวเตอร์ถนัด  และตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจนั้นๆ  เพิ่มขึ้น

ธุรกิจติวเตอร์ออนไลน์ยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นในช่องทางออนไลน์ เว็บสล็อตยอดนิยม ซึ่งสามารถสอนได้ทั่วถึงทั่วประเทศที่คนสนใจ  แต่ก็มีอุปสรรคโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น  และกำลังทรัพย์ที่ไม่ถึงต่อคอร์สเรียนที่สนใจในธุรกิจนั้นๆ  จึงเป็นสิ่งที่ติวเตอร์ทั้งหลายที่จะตีโจทย์ทางธุรกิจ  ควรเจาะกลุ่มตลาดกลุ่มนี้อย่างจริงจัง  และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมลงมา  เพื่อขยายโอกาสที่ได้รับนอกจากธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย